Giá Bán Vỏ Laptop DELL

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop DELL 15R 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO 13 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS SU9400   65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R2  85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R3  55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 14 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2  35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R3  45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R2  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R3  35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R4  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 18 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R2  55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R3  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X R2  75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14XR1 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M15X 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R2  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R3  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R4  25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X R2  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI 15R 5520  35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 5420  85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5420  55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5423  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5520  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5521  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL BMW Z4 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3180  85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3189  25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 13 3380  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 3120 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 7310 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPIRON 5447 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPRISON 11 3147  75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPRISON N5378 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRION 14R 3420  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1090 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 10Z 1120  45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3148 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3162 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 31623164  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168  65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3169  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3179  75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1122 M102Z  85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1150 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1110  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1120  60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1121  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1210 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 1370  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5368 2-IN-1 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5378 2-IN-1 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5379 2-IN-1 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359  65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7368 2-IN-1 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7378 2-IN-1 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 N3010  55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1318 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1320 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13R 3010 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z 5323  40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N301Z  75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N311Z  75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 (N4120)  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 1440  75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3459  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3462  35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3465  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3467  35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3468  45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5443  35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5468  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7437  65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7447  25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7460  75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7466 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7467 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4010  35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4040  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3421  65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3437  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020  75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030  75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050  35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1410 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1420 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1425 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1427 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1428 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1435 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1440 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14-5442 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1464 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420  85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5421  85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R SE 7420 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 1470  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423  35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z N411Z  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564  85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537  55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552  65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3555  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3559  65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3565  35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3567  25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3568  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5521  55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5565  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5566  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5567  35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568  85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568 2-IN-1 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5578 2-IN-1 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5579 2-IN-1 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7000  35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7537 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7560  65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7569 2-IN-1 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7572  85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7579 2-IN-1 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5576 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5577 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7566 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7567 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7577 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5010  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5030 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5010  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5030  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5040  85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5050  35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1520 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1521 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1525 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1526 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1545 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1546 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1564 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520  45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5537  25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110  35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R SE 7520 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R-5520 35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 1570  65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 5523  45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1646 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5765  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5767  45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7773 2-IN-1 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7778 2-IN-1 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7779 2-IN-1 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010  75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1720 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1721 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1750 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1764 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720  45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5721  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5737  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R N7110  35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R SE 7720 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3000 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 300M 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3135 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3137 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3138 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3147 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3148 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3152 2-IN-1  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3153 2-IN-1  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3157 2-IN-1  65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3158 2-IN-1  85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3162 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3168 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3200 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3358 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3420 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3421 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3422 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3437 35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3441 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442C 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3443 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3451 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3452 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3458 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3459 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3462 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3467 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3500 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3520 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3521 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3531 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3537 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3541 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3542 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3543 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3551 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3552 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3558 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3567 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3700 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3721 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3737 25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3800 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3878 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5000 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5370 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5378 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5420 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5425 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5437 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5439 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5442 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5445 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5447 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5448 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5451 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5452 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5455 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5457 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5458 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5459 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5520 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5521 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5525 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5542 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5543 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5545 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547C 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548A 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5551 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5552 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5555 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5557 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5558 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5559 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5567 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5570 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5720 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5748 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5749 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5755 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5758 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5759 35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5770 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 630M 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 6400 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 640M 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7000 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 700M 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 710M 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7347 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 2-IN-1  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7352 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7353 2-IN-1  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7359 2-IN-1  75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7370 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 2-IN-1  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7420 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7437 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7472 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7500 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7520 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7537 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7547 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7548 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7557 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7558 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7559 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7566 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7567 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7568 2-IN-1  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7570 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7573 2-IN-1  35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7577 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7720 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7737 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7746 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8500 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600C 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9100 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9200 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9300 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9400 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON B120 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON B130 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON DUO TOUCH  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1405 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1505 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1705 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON I15-156B 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M102Z 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M301Z 25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M411R 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M421R 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M431R 5435  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M501R 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M5040 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M511R 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M521R 5525  35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M531R 5535  35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M731R 5735  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1010 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1012 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018  75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1011 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1018 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 12 1210 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 9 910 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI DUO 1090 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3010 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3437 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3443 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3543 35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4010 35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4020 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4030 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4050 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4110 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5010 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5030 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5040 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5050 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5110 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5447 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5448A 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5521 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5537 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7010 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7420 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON XPS GEN 2 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON13R  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON14R N4010 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON15R  65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRONN 3451 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION 1464 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION M501R 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION M5030 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL L421X  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 120L 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3379 2-IN-1 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3380  65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2100 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2110 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2120 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3150 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3160 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3180 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3189 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3330 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3340 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3350 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3440 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3450 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3460 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3470 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3480 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 34803488 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3540 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3550 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3560 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3570 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 35803588 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5175 2-IN-1  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5179 2-IN-1  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5280 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 52805288 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5285 2-IN-1  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5289 2-IN-1  55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5404 RUGGED  85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5414 RUGGED  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5450 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 54805488 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5570 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5580 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 6430U 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7204 RUGGED  75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7214 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7275 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7280 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7285 2-IN-1  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 2-IN-1  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7370 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7380 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7389 2-IN-1  65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7404 RUGGED  45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7414 RUGGED  35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7480 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D620 ATG  65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 ATG  65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 XFR  55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630C 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D631 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D800 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D810 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D820 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D830 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4200 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4300 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4310 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E52505250 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5270 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5400 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5410 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420M 25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5430 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5440 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5450 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5470 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5500 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5510 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520M 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5530 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5540 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5550 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5570 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6220 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6230 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6320 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6330 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 ATG  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 XFR  45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 ATG  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 ATG  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 XFR  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 ATG  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430S 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6440 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6500 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6510 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6520 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6530 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6540 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 ULTRABOOK  75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7250 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E72507250 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 MOBILE THIN 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7440 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7450 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7470 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 3510 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 3520 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 5510 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 5520 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7510 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7520 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7710 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7720 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M2800 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M3800 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M4300 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M4400 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6400 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6500 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6600 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6700 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6800 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL S10-ST2  35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1350 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1435 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1440 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1450 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1457 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1458 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 14Z 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 1555  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1535 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1536 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1537 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1538 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1539 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555N 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1557 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1558 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1569 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1735 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1737 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1745 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1747 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1749 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO PP39L 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO S1737 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1645  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1647  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1340  35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1640  85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1537  75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1555  85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1569  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1014 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1015 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1050 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1088 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1200 25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1220 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 131 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310N 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320N 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3449  35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3468  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 5468  35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1400 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1410 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1440 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1450 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14R 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3549  75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3562  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3565  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3568  45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 5568  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 7570  25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1500 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1510 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520 00,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520N 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1540 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1550 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1700 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1710 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1720 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2420 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2421 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2510 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2520 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2521 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3300 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3350 35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3360 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3400 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3445 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3446 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3450 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3458 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3459 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3460 55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3468 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500BR 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3546 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3550 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3555 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3558 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3559 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3560 35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3561 25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3568 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3640 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3700 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3750 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 450 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 500 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5459 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5460 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5468 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5470 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5480 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5530 35,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5560 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5568 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5640 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 7570 35,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A840 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A860 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A90 55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V13 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V130 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V131 00,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2420 65,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2421 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2521 35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3300 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3350 65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400 25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3450 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3460 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3500 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3550 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3560 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5460 25,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5470 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400  85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 11 9P33  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9250  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q23  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q33  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9333  55,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9343  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9350  25,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9360  85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9365 2-IN-1 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 L321X  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 L322X  65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1340 25,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13Z 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 L401X  55,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 L421X  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14Z L412Z  45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9530  35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9560  75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L501X  35,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L502X  65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L521X  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15Z 85,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15Z L511Z  65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1640 85,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1645 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1647M 45,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 L701X  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 L702X  45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 8500 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 9343 85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 9360 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS DUO 12  65,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS DUO 13  45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L321X 45,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L401X 65,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L412Z 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L421X 75,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L501X 45,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L502 85,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L502X 45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L521X 35,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L702X 55,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1210 75,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1210 MXC062  75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1330 55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1330 M1330  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M140 MXC051  45,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1530 75,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1530 M1530  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M170 MXG051  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1710 75,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1710 MXG061  55,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1730 65,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1730 M1730  25,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M2010 MXP061  85,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS P12G 75,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện  trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào Vỏ không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Vỏ, mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới

✅ Trả góp khi linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Giá Bán Vỏ Laptop DELL sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Giá Bán Vỏ Laptop DELL được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Giá Bán Vỏ Laptop DELL thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Giá Bán Vỏ Laptop DELL được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !