Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 2470 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 2575 90,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 3000 G230 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 310U 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 4460 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 510  180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 5100C 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 520 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 520S 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 526 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 5820 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 6575 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 7560 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 7757 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B110 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B40 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B41 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B430 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B4400 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B4400S 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B4450S 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B450 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B450   160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B460 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B460E 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B470 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B470E 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B475 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B475E 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B480 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B485 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B490 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B490S 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B50 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B51 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B5400 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B570 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B570E 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B570E2 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B575 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B575E 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B580 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B590 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B70 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B71 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C460 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C461 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C462 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C465 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C467 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C640 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E10 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E31 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E40 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E41 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E430 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E4325 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E4430 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E49 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E50 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E51 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E660 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE 13 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE 14 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE 15 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE 2 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE E49 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 10 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 14 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 14D 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 15 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 15D 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 2 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 2 14 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 2 15 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 3 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 3  200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 4 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 5 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G230 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G40 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G400 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G400M 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4030 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070_2549 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070_4338 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070_4340 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070_5942 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G410 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G430 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G450 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G460 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G465 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G470 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G475 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G480 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G50 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G500 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G500S 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5030 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_2270 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_3771 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_3773 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_6136 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_8271 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_9504 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G510 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G530 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G550 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G555 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G555   110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G560 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G570 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G575 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G580 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G60 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G640 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G770 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G80 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO HELIX 1 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 100 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 110 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 300 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 305 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 310 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 320 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 500 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 510 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 700 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 720 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G360 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G40 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G400 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G405 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G41 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G410 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G470 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G475 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G480 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G485 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G50 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G50  170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G500 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G505 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G51 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G510 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G570 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G575 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G580 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G585 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G70 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G700 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G710 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G770 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD N580 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD N581 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD N585 00,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD N586 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P400 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 00,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P500 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P580 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P585 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S10 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S100 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S110 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S200 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S205 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S206 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S210 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S215 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S300 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S310 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S400 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S405 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S410 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S415 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S500 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U260 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U310 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U330 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U400 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U410 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD320S 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPADG780 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K2450 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K29 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K4350 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K4450 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K49 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L410 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L410   200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L412 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L412   180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L512 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L512   160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO LEGION Y520 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO LEGION Y720 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO LEGION Y920 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO MIIX3 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO MIIX3 1030 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO N100 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO N580 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R50 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R51 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R52 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R60 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R61 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S10 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S102 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S12 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S12   200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S2030 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S2030_6833 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S21E-20 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S3 YOGA 14 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S400 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S405 S410P 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S410P 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S500 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S510 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S515 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S9 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO SL400 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO SL410 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T23 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T40 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T400 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T400S   100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T41 00,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T410I_S 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T42 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T420S 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T43 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T430 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T430S 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T440 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T440P 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T450S 14 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T500 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T510 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T520 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T60 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T61 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD 11E   180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1  110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2  200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD A275  180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD A475  130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E130 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E220S 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E420 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E460 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E555 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 90,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L420 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L421 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L430 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L440 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L450 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L460 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L520 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L530 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L540 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L560 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P50 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P50S 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P51 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P51S 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P70 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P71 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S430 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S431 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S440 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S531 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S540 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T25 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T420 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T420I 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T420S 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430I 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430S 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430U 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T431S 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T440 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T440P 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T440S 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T450 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T450S 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T460 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T460P 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T470 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T470S 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T520 50,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T520I 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T530 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T530I 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T540P 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T550 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T560 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T570 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W520 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W530 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W540 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W541 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W550S 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X120E 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X121E 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X130E 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X131E 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X140E 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X220 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X220I 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X230 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X230I 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X230S 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X240 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X240S 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X250 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X260 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADT460S 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADX270 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U1 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U110 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U150 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U160 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U260 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U300S 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U310 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U310TOUCH 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U330 00,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U400 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U410 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U4170 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U450P 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U450P   140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U460 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U620 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO V410 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO V460 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO V470 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO V480C 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W500 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W510 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W530 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W701 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W701DS   160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X1 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X1 YOGA 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X100E 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X100E   200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X120E 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X200 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X201 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X201   170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X220 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X230 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X230T 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X240P_S 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X30 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X31 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X3A40 35,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X60 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X61 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y300 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y310 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y330 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y40 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y400 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y410 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y430 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y450 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y460 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y470 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y480 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y50 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y5070 35,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y510 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y510P 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y530 70,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y550 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y550P 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y560 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y560D   110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y560P 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y570 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y70 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y7070 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y740 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 10 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 11S 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 13 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 13 20175 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 14 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 15 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 11 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 11 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 14 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 460 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 500 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 500  110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 510 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 520 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 520 14 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 700 35,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 900 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 900S 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA S3  170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA11S 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z360 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z400 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z4000 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z4070 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z410 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z460 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z470 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z480 35,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z5070 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z510 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z5170 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z560 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z560   150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z570 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z61 110,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như màn hình, mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới

✅ Trả góp khi linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !