Giá Bán Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 2470 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 2575 40,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 3000 G230 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 310U 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 4460 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 510  65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 5100C 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 520 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 520S 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 526 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 5820 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 6575 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 7560 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO 7757 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B110 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B40 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B41 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B430 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B4400 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B4400S 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B4450S 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B450 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B450   75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B460 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B460E 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B470 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B470E 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B475 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B475E 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B480 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B485 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B490 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B490S 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B50 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B51 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B5400 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B570 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B570E 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B570E2 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B575 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B575E 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B580 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B590 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B70 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO B71 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO C460 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO C461 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO C462 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO C465 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO C467 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO C640 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E10 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E31 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E40 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E41 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E430 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E4325 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E4430 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E49 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E50 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E51 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO E660 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO EDGE 13 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO EDGE 14 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO EDGE 15 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO EDGE 2 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO EDGE E49 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 10 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 14 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 14D 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 15 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 15D 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 2 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 2 14 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 2 15 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 3 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 3  85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 4 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO FLEX 5 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G230 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G40 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G400 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G400M 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G4030 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G4070 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G4070_2549 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G4070_4338 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G4070_4340 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G4070_5942 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G410 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G430 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G450 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G460 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G465 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G470 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G475 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G480 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G50 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G500 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G500S 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G5030 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G5070 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G5070_2270 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G5070_3771 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G5070_3773 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G5070_6136 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G5070_8271 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G5070_9504 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G510 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G530 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G550 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G555 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G555   110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G560 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G570 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G575 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G580 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G60 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G640 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G770 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO G80 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO HELIX 1 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 300 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 305 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 500 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 510 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 700 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 720 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G360 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G40 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G405 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G41 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G410 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G470 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G475 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G480 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G485 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G50 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G50  170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G505 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G51 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G510 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G570 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G575 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G580 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G585 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G70 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G700 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G710 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G770 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N580 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N581 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N585 00,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N586 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P400 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 00,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P500 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P580 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P585 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S10 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S100 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S110 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S200 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S205 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S206 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S210 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S215 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S300 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S310 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S400 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S405 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S415 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S500 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U260 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U310 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U400 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U410 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPAD320S 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO IDEAPADG780 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO K2450 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO K29 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO K4350 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO K4450 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO K49 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO L410 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO L410   85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO L412 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO L412   65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO L512 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO L512   75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO LEGION Y520 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO LEGION Y720 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO LEGION Y920 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO MIIX3 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO MIIX3 1030 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO N100 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO N580 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO R50 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO R51 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO R52 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO R60 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO R61 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S10 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S102 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S12 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S12   85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S2030 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S2030_6833 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S21E-20 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S3 YOGA 14 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S400 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S405 S410P 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S410P 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S500 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S510 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S515 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO S9 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO SL400 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO SL410 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T23 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T40 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T400 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T400S   25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T41 00,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T410I_S 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T42 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T420S 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T43 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T430 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T430S 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T440 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T440P 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T450S 14 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T500 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T510 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T520 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T60 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO T61 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD 11E   65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1  110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2  85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD A275  65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD A475  30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD E130 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD E220S 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD E420 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD E460 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD E555 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L420 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L421 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L430 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L440 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L450 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L460 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L520 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L530 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L540 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD L560 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD P50 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD P50S 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD P51 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD P51S 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD P70 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD P71 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD S430 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD S431 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD S440 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD S531 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD S540 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T25 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420I 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420S 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430I 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430S 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430U 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T431S 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440P 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440S 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T450 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T450S 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T460 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T460P 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T470 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T470S 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T520 50,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T520I 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T530 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T530I 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T540P 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T550 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T560 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD T570 25,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD W520 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD W530 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD W540 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD W541 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD W550S 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X120E 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X121E 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X130E 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X131E 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X140E 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X220 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X220I 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230I 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230S 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X240 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X240S 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X250 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD X260 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADT460S 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO THINKPADX270 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U1 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U110 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U150 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U160 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U260 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U300S 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U310 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U310TOUCH 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U330 00,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U400 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U410 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U4170 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U450P 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U450P   55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U460 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO U620 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO V410 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO V460 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO V470 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO V480C 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO W500 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO W510 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO W530 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO W701 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO W701DS   75,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X1 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X1 YOGA 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X100E 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X100E   85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X120E 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X200 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X201 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X201   170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X220 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X230 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X230T 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X240P_S 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X30 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X31 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X3A40 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X60 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO X61 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y300 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y310 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y330 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y40 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y400 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y410 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y430 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y450 55,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y460 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y470 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y480 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y50 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y5070 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y510 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y510P 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y530 70,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y550 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y550P 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y560 65,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y560D   110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y560P 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y570 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y70 85,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y7070 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Y740 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 10 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 11S 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 13 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 13 20175 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 14 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 15 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 2 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 2 11 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 3 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 3 11 30,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 3 14 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 460 55,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 500 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 500  110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 510 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 520 25,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 520 14 65,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 700 85,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 900 30,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA 900S 25,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 85,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 75,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA S3  170,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO YOGA11S 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z360 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z400 75,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z4000 25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z4070 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z410 55,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z460 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z470 30,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z480 85,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z5070 75,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z510 65,000 BH 9 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z5170 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z560 65,000 BH 6 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z560   25,000 BH 12 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z570 55,000 BH 3 Tháng
Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO Z61 110,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như màn hình, mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới

✅ Trả góp khi linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Giá Bán Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Giá Bán Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Giá Bán Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Giá Bán Ổ Đĩa DVD Laptop LENOVO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !