Giá Bán Bàn Phím Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Bàn Phím Laptop LENOVO 2470 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 2575 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 3000 G230 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 310U 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 4460 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 510  80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 5100C 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 520 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 520S 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 526 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 5820 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 6575 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 7560 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 7757 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B110 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B40 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B41 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B430 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B4400 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B4400S 45,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B4450S 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B450 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B450   160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B460 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B460E 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B470 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B470E 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B475 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B475E 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B480 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B485 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B490 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B490S 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B50 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B51 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B5400 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B570 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B570E 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B570E2 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B575 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B575E 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B580 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B590 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B70 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B71 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C460 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C461 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C462 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C465 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C467 45,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C640 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E10 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E31 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E40 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E41 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E430 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E4325 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E4430 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E49 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E50 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E51 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E660 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 13 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 14 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 15 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 2 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE E49 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 10 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 14 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 14D 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 15 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 15D 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 14 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 15 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 3 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 3  90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 4 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 5 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G230 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G40 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G400 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G400M 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4030 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_2549 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_4338 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_4340 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_5942 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G410 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G430 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G450 45,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G460 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G465 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G470 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G475 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G480 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G50 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G500 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G500S 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5030 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_2270 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_3771 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_3773 45,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_6136 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_8271 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_9504 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G510 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G530 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G550 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G555 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G555   110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G560 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G570 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G575 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G580 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G60 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G640 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G770 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G80 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO HELIX 1 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 300 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 305 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 500 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 510 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 700 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 720 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G360 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G40 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G405 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G41 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G410 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G470 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G475 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G480 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G485 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G50 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G50  170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G505 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G51 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G510 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G570 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G575 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G580 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G585 45,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G70 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G700 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G710 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G770 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N580 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N581 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N585 00,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N586 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P400 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 00,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P500 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P580 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P585 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S10 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S100 45,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S110 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S200 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S205 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S206 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S210 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S215 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S300 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S310 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S400 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S405 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S415 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S500 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U260 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U310 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U400 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U410 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 45,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 45,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 45,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD320S 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPADG780 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K2450 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K29 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K4350 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K4450 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K49 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L410 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L410   90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L412 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L412   80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L512 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L512   160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y520 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y720 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y920 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO MIIX3 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO MIIX3 1030 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO N100 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO N580 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R50 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R51 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R52 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R60 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R61 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S10 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S102 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S12 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S12   90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S2030 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S2030_6833 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S21E-20 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S3 YOGA 14 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S400 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S405 S410P 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S410P 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S500 45,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S510 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S515 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S9 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO SL400 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO SL410 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T23 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T40 45,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T400 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T400S   45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T41 00,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T410I_S 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T42 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T420S 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T43 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T430 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T430S 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T440 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T440P 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T450S 14 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T500 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T510 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T520 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T60 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T61 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 11E   80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1  110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2  90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD A275  80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD A475  30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E130 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E220S 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E420 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E460 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E555 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 45,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L420 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L421 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L430 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L440 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L450 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L460 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L520 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L530 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L540 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L560 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P50 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P50S 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P51 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P51S 45,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P70 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P71 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S430 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S431 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S440 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S531 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S540 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T25 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420I 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420S 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430I 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430S 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430U 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T431S 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440P 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440S 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T450 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T450S 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T460 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T460P 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T470 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T470S 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T520 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T520I 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T530 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T530I 45,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T540P 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T550 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T560 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T570 45,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W520 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W530 140,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W540 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W541 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W550S 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X120E 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X121E 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X130E 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X131E 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X140E 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X220 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X220I 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230I 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230S 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X240 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X240S 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X250 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X260 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADT460S 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADX270 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U1 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U110 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U150 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U160 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U260 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U300S 110,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U310 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U310TOUCH 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U330 00,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U400 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U410 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U4170 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U450P 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U450P   140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U460 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U620 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO V410 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO V460 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO V470 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO V480C 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W500 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W510 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W530 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W701 110,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W701DS   160,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X1 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X1 YOGA 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X100E 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X100E   90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X120E 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X200 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X201 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X201   170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X220 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X230 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X230T 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X240P_S 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X30 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X31 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X3A40 120,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X60 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X61 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y300 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y310 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y330 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y40 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y400 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y410 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y430 170,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y450 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y460 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y470 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y480 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y50 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y5070 120,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y510 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y510P 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y530 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y550 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y550P 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y560 80,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y560D   110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y560P 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y570 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y70 90,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y7070 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y740 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 10 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 11S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 13 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 13 20175 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 14 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 15 170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 11 90,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 140,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 11 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 14 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 90,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 460 140,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 500 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 500  110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 510 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 520 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 520 14 80,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 700 120,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 900 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 900S 45,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 90,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 160,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA S3  170,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA11S 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z360 110,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z400 160,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z4000 45,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z4070 170,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z410 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z460 110,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z470 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z480 120,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z5070 160,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z510 80,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z5170 170,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z560 80,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z560   70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z570 140,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z61 110,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như màn hình, mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới

✅ Trả góp khi linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Giá Bán Bàn Phím Laptop LENOVO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Giá Bán Bàn Phím Laptop LENOVO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Giá Bán Bàn Phím Laptop LENOVO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Giá Bán Bàn Phím Laptop LENOVO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !