Bảng Giá Vỏ Laptop AXIOO

Bảng Giá Vỏ Laptop Axioo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Vỏ Axioo Aerobook 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo CNW 5522 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo CNW 5623 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo CNW 5645 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 3225 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 5443 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 5445 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 7043 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 7047 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 7087 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 7247 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo HNW 7287 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo MKU P323 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo Neon RNO 5525 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Axioo Neon W246HU 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNC 3222 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 3523 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 3623 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 5522 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 5623 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 5643 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 5645 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO DJJ 615 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3123 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3125 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3145 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3225 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3623 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5323 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5325 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5347 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5443 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5445 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7043 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7047 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7087 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7247 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7285 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM C623 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P023 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P025 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P122 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P123 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P223 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 3123 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 3223 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 3225 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 5323 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 5423 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 5425 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 7287 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MKU P323 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC 0262 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC 2225 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC 2422 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC 2D22 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC P025 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLM 2025 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLM 2542 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MMI 2325 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 0152 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 015P 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 0262 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 0262P 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNG 2115 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNG 2410 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNG 2422 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNG P015 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2120 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2125 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2415 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2420 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2422 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNS 4422 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNW 2425 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNW P325 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO Neon MLC 0252 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO Neon MLC 125 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO Neon MLC 4222 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO Neon MLC P025 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO neon MNC 0252 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO Pico PJM AX523 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO Pico PJM AX615 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ AXIOO Zetta MNS 0222 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%