Bảng Giá Pin Điện Thoại Mobiistar

Bảng Giá Pin Điện Thoại Mobiistar Bảng Giá Pin Điện Thoại Mobiistar

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Pin Mobiistar E Selfie 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar E1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J 2017 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S 2017 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X 2017 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Grand 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Max 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Max (2018) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar X 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo Power 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Touch Bean 402C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 402M 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 402S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 414 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 452C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 452T 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Kat 402C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Kat 452 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Touch Kem 432 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Kool 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504K 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504M 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504Q 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 512 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Y 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Luna Pro 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro 2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro 3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime 508 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime 558 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yollo 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuki 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna X 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zena 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo J2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%