Bảng Giá Màn Hình Laptop MSI

Bảng Giá Màn Hình Laptop MSI Bảng Giá Màn Hình Laptop MSI

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình MSI CR400 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR42 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR420 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR43 6M 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR460 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR600 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR61 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR62 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR640 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR70 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR700 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CR72 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX420 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX480 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX61 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX61 2PF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX61 2QC 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX61 2QF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX62 2QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX62 6QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX62 6QL 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX62 7QL 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX626QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX627QL 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX70 2OD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX70 2PF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX70 2QF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX700 020US 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX700 053US 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX72 6QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX72 6QL 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI CX72 7QL 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI EX460 037XVN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI EX460X 003VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI FX400 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI FX400 069XVN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI FX400 1481 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI FX600 MX 0113 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE40 2PC 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 2 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 2PC 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 2PL 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 2QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE600 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE603 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE62 2QC 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE62 2QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE62MVR 7RG 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63 8RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RD 022XVN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RE 088XVN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RF 004CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE70 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE72MVR 7RG 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE72VR 6RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE72VR 6RF16H21 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE72VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE73 8RF 249VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE73VR 7RE 068CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GE73VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GF62VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GF72VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7RD 1407 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7RD 223CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7RDX 1642CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7REX 1252CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7REX 1650CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7REX 1896US 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62MVR 7REX 1214CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62MVR 7RFX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62MVR 7RFX 1217CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62VR 7RFX 848CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL63 8RC 265VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL63 8RC 266VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL63 8RD 099VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL638RC 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72M 7RDX 1434CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72M 7RDX 684CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72M 7RDX 800 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72M 7REX 817CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72VR 7RFX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GL73 8RC 092VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP60 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP622QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP626QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP627RD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP62M 7RE 817CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP62M 7REX 2686VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP62MVR 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP62MVR 7RFX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP63 8RD 098VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP63 8RE 249VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP70 2QF 632 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72M 7REX 1613VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 621CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 669CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 835CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 859VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72VR 6RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72VR 7RFX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GP73 8RD 073VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS30 2M 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS32 6QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS40 6QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS40 6QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS43VR 6RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS43VR 7RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS60 6QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS60 6QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS60 Ghost 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS620 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63 7RD 010CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63 7RD 202CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63 7RD 226XVN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63 8RD 006VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63VR 7RF 258CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63VR 7RG 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63VR 7RG 005 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS65 8RE 208VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS70 6QC 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS70 6QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS70 6QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS70 STEALTH 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS72 6QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS73 7RE 004CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS73VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS73VR 7RG 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GS73VR 7RG 035CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT60 2PC 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT60 2PE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT60 2QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT60 2QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT62VR 7RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT62VR 7RE 417CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT62VR 7RE 436CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT640 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT640 1656 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT70 2QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT70 DOMINATOR 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT70 DRAGON 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT72 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT73VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75 8RF 231VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75 8RG 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75 TITAN 8RG 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75VR 7RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75VR 7RE 004CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75VR 7RF 012 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT80 2QD 237 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT80S 6QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83 8RF 037VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83VR 6RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83VR 6RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83VR 7RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV62 7RD 1882XVN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV62 7RD 2823VNS2 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV62 7RE 2690VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV62VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RD 1610VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RD 1610VNS2 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RD 874XVN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RD 874XVNS2 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RE 1494VN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72VR 7RF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GX60 Destroyer 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GX620 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GX630 001US 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GX633 044US 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GX633 070US 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GX680 FHD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI GX740 434US 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI MS 16GF 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 2QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 2QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 6QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 6QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 7RD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE62 7RD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 2QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 2QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 6QD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 6QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 7RD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE706QE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE72 7RD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PE72 7RE 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PL60 7RD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PL62 7RC 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PL62 7RC 005CN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI PL62 7RD 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI U140 N034 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WE62 7RJX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WE72 7RJ 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WE72 7RJ 1032US 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WE72 7RJX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 6QH 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 6QI 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 6QJ 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 7RJ 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 7RJ1 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 7RJ2 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS63 7RK 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS63 7RK1 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WS63VR 7RL 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WT72 6QM 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WT72 6QN 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WT73VR 7RM 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WT73VR 7RM1 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI WT73VR 7RM2 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI X Slim X600 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI X340 1352 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình MSI X400 1462 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%