Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop MSI CR400 Uy Tín 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR400  Tại Quận 5 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR42  Chất Lượng 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR420  Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR43 6M Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR460  Uy Tín 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR600  Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR61  Gía Rẻ 75,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR62  Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR640  Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR70  Hcm 135,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR700-012US  Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR72 6M Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR72 6ML Lấy Liền 145,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR72 7ML Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420  Hcm 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420-0137  Hcm 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420-062XVN  Gía Sinh Viên 75,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420-1453  Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420MX  Gía Rẻ 145,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX480  Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX480 46 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX61 2QC Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX61 2QF Tại Quận 10 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX61-2PF  Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX61-2QF  Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX62 2QD Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX62 6QD Chất Lượng 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX62 6QL Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX62 7QL Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70 2OC Quận Phú Nhuận 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70 2OD Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70 2QF Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX700-020US  Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX700-053US  Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70-2PF  Lấy Liền 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70-2QF  Tại Quận 3 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX72 6QD Hcm 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX72 6QL Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX72 7QL Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI E7235-295US   Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI EX460-037XVN  Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI EX460X   Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI EX460X-003VN  Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI EX465   Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI FX400  Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI FX400-069XVN  Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI FX400-1481  Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI FX600MX-0113  Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE40 20L Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE40 2OC Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE40 2OL Gía Sinh Viên 145,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE40 2PC Lấy Liền 145,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 0NC Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 0ND Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2MSI Tại Quận 9 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2OC Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2OD Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2OE Lấy Liền 135,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PC Uy Tín 135,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PE Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PF Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PG Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PL Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2QD Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2QE Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 Apache Chính Hãng 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE600  Gía Rẻ 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60-2PC Apache Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60-2PL Apache Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60-2QD Apache Chính Hãng 75,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE603  Uy Tín 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QC Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QD Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QE Gía Rẻ 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QF Chất Lượng 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QL Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QC Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QD Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QE Tại Quận 1 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QF Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QL Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 7RD Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 7RE Uy Tín 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62-2QD Apache Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62MVR 7RG Quận Tân Phú 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62VR 6RF Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62VR 7RF Lấy Liền 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62VR 7RF  Chất Lượng 75,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE63 7RC Lấy Liền 75,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE63 7RD Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE63VR 7RE Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE63VR 7RF Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 Hcm 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 0NC Quận Thủ Đức 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 0ND Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2OC Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2OE Lấy Liền 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2PC Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2PE Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2PL Chất Lượng 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2QD Quận Bình Thạnh 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2QE Lấy Liền 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 Apache Quận Phú Nhuận 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE700  Gía Rẻ 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70-0NC   Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70-2QD Apache Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QC Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QD Tại Quận 11 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QE Gía Rẻ 135,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QF Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QL Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QC Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QD Chất Lượng 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QE Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QF Quận Phú Nhuận 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QL Quận Thủ Đức 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 7RD Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 7RE Gía Rẻ 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72MVR 7RG Chất Lượng 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72VR 6RF Lấy Liền 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72VR 7RF Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE73 7RC Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE73 7RD Chất Lượng 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE73VR 7RE Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE73VR 7RF Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF62 7RD Quận Thủ Đức 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF62 7RE Uy Tín 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF62VR 7RF Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF72 7RD Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF72 7RE Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF72VR 7RF Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 6QC Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 6QD Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 6QE Uy Tín 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 6QF Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 7QF Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 7RD Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 7RDX Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 7REX Gía Sinh Viên 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7RC Chất Lượng 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7RD Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7RDX Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7RE Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7REX Lấy Liền 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62MVR 7RFX Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62VR 7RFX Hcm 135,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 6QC Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 6QD Tại Quận 3 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 6QE Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 6QF Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 7QF Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 7RD Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 7RDX Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 7REX Gía Bao Nhiêu 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72M 7RDX Quận Bình Thạnh 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72M 7REX Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72VR 7RFX Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60  Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 2OD Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 2PE Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 2QE Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 2QF Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60-2QF 896 Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 2QD Quận Phú Nhuận 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 2QE Uy Tín 75,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 6QE Gía Rẻ 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 6QF Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 7QF Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 7RDX Chất Lượng 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 7RE Uy Tín 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 7REX Chất Lượng 75,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62M 7RD Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62M 7RDX Gía Rẻ 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62M 7REX Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62MVR 7RFX Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 2OD Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 2PE Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 2QE Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 2QF Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 Leopard Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 2QD Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 2QE Tại Quận 2 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 6QE Hcm 145,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 6QF Chính Hãng 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7QF Chính Hãng 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7RD Chính Hãng 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7RDX Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7RE Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7REX Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72M 7RDX Chính Hãng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72M 7REX Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72MVR 7RFX Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72VR 6RF Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72VR 7RF Uy Tín 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72VR 7RFX Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS30 2M Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS32 6QE Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS40 6QD Chất Lượng 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS40 6QE Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS43VR 6RE Gía Sinh Viên 135,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS43VR 7RE Tại Quận 2 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2PC Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2PE Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2PL Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2PM Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2QC Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2QD Chất Lượng 75,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2QE Chất Lượng 135,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 6QC Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 6QD Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 6QE Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 Ghost Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS620 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS63 7RD Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS63 7RE Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS63VR 7RF Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS63VR 7RG Chính Hãng 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2OC Hcm 135,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2OD Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2OD  Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2PC Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2PE Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2QC Tại Quận 5 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2QD Gía Sinh Viên 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2QE Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 6QC Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 6QD Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 6QE Chính Hãng 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 STEALTH Lấy Liền 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS72 6QC Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS72 6QD Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS72 6QE Quận Thủ Đức 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS73 7RE Tại Quận 12 135,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS73VR 6RF Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS73VR 7RF Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS73VR 7RG Quận Bình Thạnh 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 0ND Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 0NE Uy Tín 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2OC Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2OD Tại Quận 3 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2PC Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2PE Hcm 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2QD Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2QE Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT62VR 6RD Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT62VR 6RE Chính Hãng 145,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT62VR 7RD Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT62VR 7RE Lấy Liền 75,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT640  Chất Lượng 145,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT640-1656  Uy Tín 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 0NC Chất Lượng 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 0ND Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 0NE Chính Hãng 135,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2OC Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2OD Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2PC Chất Lượng 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2PE Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2QD Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 DOMINATOR Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 DRAGON Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72  Gía Sinh Viên 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 2PC Gía Rẻ 135,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 2PE Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 2QD Gía Sinh Viên 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 2QE Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 6QD Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 6QE Lấy Liền 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 DOMINATOR Gía Sinh Viên 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72-2QD 1257 Chính Hãng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72-2QD Dominator Gía Rẻ 135,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72-2QE Dominator Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72S 6QD Quận Tân Phú 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72S 6QE Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72S 6QF Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72VR 6RD Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72VR 6RE Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72VR 7RD Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72VR 7RE Chính Hãng 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73EVR 7RD Quận Bình Thạnh 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73EVR 7RE Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73EVR 7RF Lấy Liền 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73VR 6RE Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73VR 6RF Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73VR 7RE Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73VR 7RF Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT75VR 7RE Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT75VR 7RF Tại Quận 9 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80 2QC Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80 2QD Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80 2QE Chính Hãng 135,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80-2QD 237 Chất Lượng 135,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80S 6QD Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT83VR 6RE Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT83VR 6RF Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT83VR 7RE Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT83VR 7RF Quận Thủ Đức 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV62 7RC Gía Sinh Viên 75,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV62 7RD Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV62 7RE Lấy Liền 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV62VR 7RF Gía Rẻ 75,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV72 7RD Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV72 7RE Hcm 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV72VR 7RF Gía Sinh Viên 135,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX60 Destroyer Gía Rẻ 75,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX620 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX630-001US  Lấy Liền 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX633-044US  Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX633-070US  Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX680 FHD Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX740-434US  Chính Hãng 135,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 2QD Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 2QE Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 6QD Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 6QE Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 7RD Lấy Liền 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE62 7RD Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 2QD Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 2QE Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 6QD Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 6QE Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 7RD Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE72 7RD Chất Lượng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE72 7RE Tại Quận 5 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PL60 7RD Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PL62 7RC Chất Lượng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PL62 7RD Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI U140-N034  Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE62 7RI Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE62 7RIX Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE62 7RJ Gía Rẻ 75,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE62 7RJX Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE72 7RJ Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE72 7RJX Chất Lượng 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS60 6QH Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS60 6QI Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS60 6QJ Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS60 7RJ Chất Lượng 135,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS63 7RK Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS63VR 7RL Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS72 6QH Uy Tín 145,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS72 6QI Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS72 6QJ Chính Hãng 135,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QI Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QJ Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QK Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QL Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QM Tại Quận 12 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QN Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT73VR 7RM Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X340-1352   Lấy Liền 145,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X400-1462  Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X340 Lấy Liền 135,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X350 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X400 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X420 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X600 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho tất cả khách hàng khi tới sửa chữa, thay thế linh kiện hay vệ sinh bảo dưỡng laptop, điện thoại , macbook tại trung tâm:

✅ Trả góp khi thay linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết
1
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 
Mới nhất Cũ nhất
Vô danh
Khách
Vô danh

SAO man hình láp top có hơn 100 ngàn ta. Mà ra hãng hỏi msi CX72 7QL giá hơn 3 triệu là sao ạ

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop MSI sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop MSI được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop MSI thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop MSI được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !